МБОУ "Почтовская СОШ" Бахчисарайского района РК
Гончар Л.А. Велиева А.К. Шайко И.В. Домашенко Н.М. Абдураманова Г.А. Куртвейсова Э.Н. Мурадова Л.А. Попкова И.В. Скосарева Е.М. Чёрная М.В. Жигайлова О.К. Мурадасилова Н.А. Мустафаева Л.С. Исакова З.С. Салошина В.А. Аблякимова Э.З. Копица С.П. Муединова Н.Н. Оборина О.В. Аккиев Р.А. Черноус А.В. Димина О.Н. Голикова А.П. Голубцов А.Ю. Муединова Т.Н. Муратова Л.Р. Дадоева Э.Ш. Галкин Р.О. Голиков С.Н. Ионкина Н.С.
П
Н
1 --- --- ---
11А-1
Технология
---
Рус. яз.
Рус. яз.
10А
Рус. яз.
--- ---
6В-1
Англ. яз.
7Б-2
Англ. яз.
6В-2
Англ. яз.
История
История
--- ---
Математика
---
7Б-1
Информатика
Физика
Биология
Химия
---
География
11А-2
Технология
---
Физкультура
Физкультура
---
2 --- ---
11А
МХК
8А-1
Технология
5Б-2
Родной яз. (КТЛ)
Рус. яз.
7А-2
Родной яз. (КТЯ)
--- --- ---
5А-1
Англ. яз.
8Б-2
Англ. яз.
5А-2
Англ. яз.
История
История
--- ---
Математика
---
8Б-1
Информатика
Физика
7А-1
Курс "Биология"
Химия
5Б-1
Курс "Крымоведение"
География
8А-2
Технология
---
Физкультура
10А
Физкультура
---
3
Литература
--- --- ---
Рус. яз.
Литература
7Б-2
Родной яз. (КТЛ)
Рус. яз.
---
Рус. яз.
6А-1
Англ. яз.
9Б-2
Англ. яз.
6А-2
Англ. яз.
--- --- --- ---
Математика
---
9Б-1
Информатика
Физика
Биология
10А
Химия
7Б-1
Курс "Крымоведение"
География
Технология
---
11А-1
Физкультура
11А-2
Физкультура
---
4
Рус. яз.
--- ---
10А
ОБЖ
Рус. яз.
Литература
7В-2
Родной яз. (КТЛ)
Рус. яз.
---
Рус. яз.
5В-1
Англ. яз.
7Б-1
Англ. яз.
5В-2
Англ. яз.
Обществознание
11А
История
Математика
--- --- ---
7Б-2
Информатика
Физика
--- ---
7В-1
Курс "Крымоведение"
География
Технология
--- --- --- ---
5 ---
Рус. яз.
---
8Б-1
Технология
---
Рус. яз.
7А-2
Родной яз. (КТЛ)
Рус. яз.
---
Литература
6Б-1
Англ. яз.
9А-2
Англ. яз.
6Б-2
Англ. яз.
Обществознание
10А
История
Математика
--- --- ---
9А-1
Информатика
Физика
11А
Биология
---
7А-1
Курс "Крымоведение"
География
8Б-2
Технология
--- --- ---
Физкультура
6
Литература
--- ---
11А
ОБЖ
---
Рус. яз.
7В-2
Родной яз. (КТЯ)
10А
Литература
---
Рус. яз.
5Б-1
Англ. яз.
7А-2
Англ. яз.
5Б-2
Англ. яз.
---
История
Математика
--- --- ---
7А-1
Информатика
Физика
7В-1
Курс "Биология"
---
География
География
Технология
--- ---
Физкультура
---
7 ---
11А-1
Кр.тат. яз.
--- --- --- ---
7Б-2
Родной яз. (КТЯ)
Литература
--- --- ---
10А
Англ. яз.
--- --- ---
Химия
--- --- --- ---
Физика
7Б-1
Курс "Биология"
--- --- --- --- --- ---
Физкультура
---
В
Т
1 --- --- --- --- ---
Рус. яз.
---
Рус. яз.
---
Литература
--- ---
11А
Англ. яз.
История
ОДНКНР
--- ---
Математика
Математика
---
Физика
Биология
---
10А
География
География
---
Музыка
Физкультура
---
Физкультура
2 ---
5В-2
Родной яз. (КТЛ)
--- --- ---
Литература
---
Литература
---
Рус. яз.
6В-1
Англ. яз.
---
6В-2
Англ. яз.
Обществознание
История
10А
Математика
11А
Математика
Математика
Математика
---
Физика
--- ---
5В-1
Курс "Крымоведение"
География
---
Музыка
Физкультура
--- ---
3 ---
5А-2
Родной яз. (КТЛ)
--- --- ---
Рус. яз.
---
Литература
---
Литература
6А-1
Англ. яз.
7А-1
Англ. яз.
6А-2
Англ. яз.
История
ОДНКНР
Математика
Математика
7А-2
Информатика
Физика
Биология
---
5А-1
Курс "Крымоведение"
--- ---
Музыка
--- --- ---
4 --- --- --- --- ---
Литература
--- --- --- ---
6Б-1
Англ. яз.
Англ. яз.
6Б-2
Англ. яз.
---
История
Математика
Математика
Математика
Математика
10А
Инд. проект
Физика
Биология
---
11А
География
География
Технология
---
Физкультура
--- ---
5
Рус. яз.
Рус. яз.
--- --- ---
Литература
---
Литература
--- ---
9Б-1
Англ. яз.
9Б-2
Англ. яз.
---
История
---
Математика
--- ---
Математика
11А
Обществознание
10А
Физика
Биология
--- ---
География
Технология
Музыка
Физкультура
--- ---
6
Рус. яз.
---
10А
Курс "МХК"
--- ---
Рус. яз.
---
Рус. яз.
--- ---
7В-1
Англ. яз.
Англ. яз.
---
История
ОДНКНР
Математика
Математика
--- ---
7В-2
Информатика
11А
Физика
Биология
--- --- ---
Технология
Музыка
Физкультура
--- ---
7 --- --- --- --- --- --- ---
Рус. яз.
--- ---
9А-1
Англ. яз.
9А-2
Англ. яз.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Музыка
--- --- ---
С
Р
1 --- --- ---
ОБЖ
---
Литература
Рус. яз.
Литература
---
Литература
6Б-1
Англ. яз.
---
6Б-2
Англ. яз.
Обществознание
--- ---
11А
Математика
Математика
Математика
---
10А
Физика
Биология
--- ---
География
Технология
--- ---
Физкультура
---
2 --- --- ---
ОБЖ
---
Литература
Рус. яз.
Литература
---
Рус. яз.
6В-1
Англ. яз.
---
6В-2
Англ. яз.
--- ---
Математика
---
Математика
Математика
10А
Обществознание
11А
Физика
Биология
--- ---
География
ИЗО
--- ---
Физкультура
---
3
Рус. яз.
--- --- --- ---
Рус. яз.
6В-2
Родной яз. (КТЛ)
10А
Литература
---
Рус. яз.
9А-1
Англ. яз.
---
11А
Англ. яз.
История
---
Химия
Математика
Математика
Математика
9А-2
Информатика
Физика
--- ---
6В-1
Курс "Крымоведение"
География
ИЗО
--- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
Литература
11А
Литература
10А
Рус. яз.
--- ---
Англ. яз.
---
8А-1
Англ. яз.
История
---
Математика
Математика
Математика
8А-2
Информатика
Физика
Биология
---
Курс "Крымоведение"
---
ИЗО
--- ---
Физкультура
---
5 --- --- --- --- ---
Рус. яз.
6Б-2
Родной яз. (КТЛ)
Рус. яз.
---
Литература
9Б-1
Англ. яз.
--- ---
История
---
Математика
Математика
Математика
Математика
9Б-2
Информатика
Физика
Биология
11А
Химия
6Б-1
Курс "Крымоведение"
---
Технология
--- ---
10А
Физкультура
---
6 --- --- --- --- ---
Рус. яз.
Литература
Литература
---
Рус. яз.
6А-1
Англ. яз.
Англ. яз.
6А-2
Англ. яз.
История
---
10А
Математика
--- ---
11А
Обществознание
---
Биология
Химия
География
---
Технология
--- ---
Физкультура
---
7 --- --- --- --- --- ---
Литература
--- --- --- ---
10А
Англ. яз.
Англ. яз.
--- --- --- --- --- ---
11А-2
Информатика
11А-1
Информатика
---
Химия
--- --- --- --- --- --- ---
Ч
Т
1 ---
Рус. яз.
Искусство
ОБЖ
---
Рус. яз.
6Б-2
Родной яз. (КТЯ)
--- --- ---
5Б-1
Англ. яз.
---
5Б-2
Англ. яз.
История
Обществознание
---
11А
Математика
Математика
Математика
10А
Право
---
6Б-1
Курс "Биология"
--- --- ---
ИЗО
---
Физкультура
Физкультура
---
2 --- ---
Искусство
---
Рус. яз.
Рус. яз.
--- --- ---
Рус. яз.
9А-1
Англ. яз.
---
Англ. яз.
История
11А
История
Математика
---
Математика
Математика
9А-2
Информатика
---
10А
Биология
--- --- ---
Технология
---
Физкультура
Физкультура
---
3 --- ---
Музыка
ОБЖ
---
Литература
--- --- ---
Рус. яз.
5В-1
Англ. яз.
9А-2
Англ. яз.
5В-2
Англ. яз.
Обществознание
История
10А
Математика
Математика
Математика
Математика
9А-1
Информатика
---
Курс "Биология"
--- --- ---
ИЗО
---
11А-1
Физкультура
11А-2
Физкультура
---
4
Литература
--- --- ---
11А
Рус. яз.
Рус. яз.
6В-2
Родной яз. (КТЯ)
Рус. яз.
---
Литература
7В-2
Англ. яз.
Англ. яз.
---
История
История
Математика
Математика
7В-1
Информатика
---
6В-1
Курс "Биология"
--- --- ---
Технология
--- --- --- ---
5
Литература
--- --- --- ---
Рус. яз.
11А
Литература
--- ---
Рус. яз.
5А-1
Англ. яз.
9Б-2
Англ. яз.
5А-2
Англ. яз.
История
10А
История
Математика
Математика
---
Математика
9Б-1
Информатика
--- --- --- --- ---
ИЗО
---
Физкультура
Физкультура
Физкультура
6
Рус. яз.
---
Музыка
--- ---
Рус. яз.
Рус. яз.
Рус. яз.
--- ---
9Б-1
Англ. яз.
10А
Англ. яз.
11А
Англ. яз.
История
История
Математика
--- ---
9Б-2
Информатика
--- --- --- --- ---
Технология
---
Физкультура
Физкультура
---
7 --- --- --- --- --- --- ---
Рус. яз.
--- --- ---
Англ. яз.
---
История
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Физкультура
---
П
Т
1 ---
Рус. яз.
--- ---
Рус. яз.
---
Рус. яз.
10А
Литература
--- ---
5А-1
Англ. яз.
---
5А-2
Англ. яз.
---
Обществознание
Химия
11А
Математика
---
Математика
--- ---
Биология
--- ---
География
Технология
Музыка
Физкультура
Физкультура
---
2 ---
Рус. яз.
--- ---
Рус. яз.
--- ---
Рус. яз.
---
Рус. яз.
5В-1
Англ. яз.
---
5В-2
Англ. яз.
---
Обществознание
---
Математика
Математика
10А
Право
---
Биология
--- ---
География
ИЗО
---
Физкультура
Физкультура
---
3 --- --- --- ---
5Б-2
Родной яз. (КТЯ)
--- --- ---
5Б-1
Родной яз. (РЯ)
Рус. яз.
Англ. яз.
---
8А-2
Англ. яз.
---
Обществознание
10А
Математика
Математика
Математика
Математика
8А-1
Информатика
---
Биология
Химия
---
География
ИЗО
Музыка
11А-1
Физкультура
11А-2
Физкультура
---
4 ---
5А-2
Родной яз. (КТЯ)
--- --- --- ---
11А
Литература
Рус. яз.
5А-1
Родной яз. (РЯ)
---
5Б-1
Англ. яз.
---
5Б-2
Англ. яз.
---
Обществознание
Математика
Математика
Математика
Математика
--- ---
Биология
Химия
--- ---
Технология
Музыка
Физкультура
10А
Физкультура
---
5 ---
5В-2
Родной яз. (КТЯ)
--- ---
11А
Рус. яз.
---
Литература
Литература
5В-1
Родной яз. (РЯ)
Рус. яз.
---
8Б-1
Англ. яз.
--- ---
История
Математика
---
Математика
Математика
8Б-2
Информатика
---
Биология
10А
Химия
---
География
ИЗО
---
Физкультура
--- ---
6 --- --- --- ---
11А
Рус. яз.
---
Литература
Рус. яз.
--- --- ---
Англ. яз.
--- ---
История
Математика
--- --- ---
10А
Информатика
--- ---
Химия
---
География
Технология
---
Физкультура
Физкультура
---
7 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Расписание составлено с помощью FET 6.3.0 07.03.2022 15:08